กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 บำเหน็จบำนาญรอบ 1 และ 2 โอนเงินวันที่ 23 และ 30 พ.ย. 2566 ตามลำดับ