กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ประจำเดือนธันวาคม 2566 บำเหน็จบำนาญรอบ 1 และ 2 โอนเงินวันที่ 21 และ 28 ธ.ค.2566 ตามลำดับ